Allgemeine Nutzungsbedingungen - Tèrra Aventura

Doel

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd "AGV") hebben als doel de algemene spelregels van het spel "Tèrra Aventura", gecreëerd door het Comité Régional du Tourisme (hierna genoemd "CRT") te bepalen. De huidige AGV betreffen de voorschriften voor het gebruik van de website en de mobiele applicatie evenals de deelname aan het spel (hierna genoemd "het spel") door de Deelnemer. Deelname aan het spel geschiedt na zowel het downloaden van de applicatie op de gebruikersterminal als met behulp van een GPS en de gegevens die zich op de website bevinden.

Het CRT organiseert het spel in samenwerking met de departementale commissies en de bevoegde VVV-kantoren die in samenwerking met de lokale overheden de routes en de caches uitkiezen.

De termen die in deze AGV gebruikt worden, hebben de hieronder vermelde betekenis:

 • "Applicatie" betekent de mobiele applicatie van "Tèrra Aventura" die door de CRT wordt uitgegeven en geleverd. Deze biedt toegang tot het spel en is gratis beschikbaar in de "Apple Store" en in de "Google Play Store" van Google en kan door de Gebruiker gedownload worden op zijn Apple iOS en Android terminal. De Applicatie bevat ook de inhoud, software, programma's, programmerings- en navigatietools..., databases, besturingssystemen, documentatie en alle andere samengestelde elementen en diensten, de updates en de nieuwe versies die door de CRT in de Applicatie kunnen worden aangebracht.
 • "Site" betekent de website van Tèrra Aventura. Het adres hiervan is: http://www.terra-aventura.fr/
 • "Gebruiker" of "Deelnemer" betekent een meerderjarige natuurlijke persoon (of minderjarige die vooraf toestemming heeft gekregen van zijn ouders of van de persoon met ouderlijk gezag en die door deze persoon begeleid wordt tijdens de deelname aan het spel), die aan het spel deelneemt voor zijn eigen behoeften, in het kader van strikt persoonlijk en niet commercieel gebruik, zonder direct of indirect winstoogmerk
 • "Inhoud": alle publicaties, teksten, afbeeldingen, foto's of andere objecten die door de Gebruiker via de applicatie of de site Tèrra Aventura geplaatst zijn. De volgende gegevens en inhoud worden openbaar gemaakt en kunnen door gebruikers en derden worden ingezien: pseudoniem, profielfoto, foto's en via de website of mobiele applicatie geplaatste reacties, palmares spelers, geboorteplaats, biografie. 

Door de Applicatie op zijn terminal te installeren en/of door naar de Applicatie te gaan, aanvaardt de Gebruiker onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud alle voorwaarden die hieronder zijn gedefinieerd.

Elk gebruik van de Applicatie moet in overeenstemming zijn met de huidige AGV.

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicatie moet de Gebruiker over een compatibele telefoon of een mobiele terminal met internettoegang beschikken.

De applicatie kan gratis gedownload worden vanaf de platformen "Apple Store" en "Google Play Store" via de volgende mobiele terminals:

 • mobiele telefoon Iphone® van Apple® met een iOS besturingssysteem met iOS 8 of iOS 9
 • mobiele telefoon met een besturingssysteem Android® OS 4.4 tot OS 4.4.

De softwareversie van de Applicatie kan regelmatig geüpdatet worden om nieuwe actualiseringselementen aan de data toe te voegen.

Het downloaden van de applicatie is voor het goede verloop van het spel uitsluitend bestemd voor het persoonlijke gebruik van de Gebruiker. 

Geolokalisatie

Het gebruik van de geolokalisatiefunctie van de Applicatie vereist voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer om gegeolokaliseerd te worden.

Om het spel te beginnen, moet de Deelnemer de geolokalisatiefunctie direct in de instellingen van zijn mobiele terminal activeren en aanvaarden dat de Applicatie deze kan gebruiken. <

Deze functie kan, op elk moment, en zonder kosten, worden gedeactiveerd of geactiveerd.

Door de functie voor geolokalisatie via de GPS van de mobiele telefoon en de Applicatie te aanvaarden, kan de Deelnemer het spel beginnen en met name:

 • Zien waar hij zich op de route bevindt; De plaats van de etappes op de route bekijken;
 • De voortgang van de andere deelnemers volgen. 

Verplichtingen van de Gebruiker 

Verplichtingen van de Gebruiker ten opzichte van het verloop van het spel: 

De Deelnemer verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

 • Een route met een moeilijkheidsgraad te kiezen die is aangepast aan zijn leeftijd en lichamelijke conditie, evenals die van de andere deelnemers die met hem mee gaan (de routes zijn in volgorde van oplopende moeilijkheidsgraad ingedeeld, indien nodig is het na te vragen bij een deelnemend VVV-kantoor)
 • De openbare paden te respecteren die door hem genomen en gekozen worden;
 • Geen privéterreinen te betreden die in de buurt van de routes kunnen liggen, noch deze, op welke manier dan ook, te vernielen;
 • Stop geen items in de caches die: bederfelijk, niet-commercieel, gevaarlijk of de gevoeligheid van de Deelnemers, vooral die van de jongsten, op welke manier dan ook, kunnen krenken.
 • Hou je aan de verkeersregels, dit geldt ook voor fietsers

Verplichtingen van de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de applicatie en de website:

De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

 • De Applicatie niet in zijn geheel of gedeeltelijk, op welke wijze en in welke vorm dan ook, te reproduceren;
 • Geen software of processen te gebruiken om de inhoud van de applicatie zonder toestemming van de CRT te kopiëren;
 • De Applicatie niet te exporteren of te koppelen aan andere computerprogramma's;
 • De Applicatie niet in zijn geheel of gedeeltelijk aan te passen, over te schrijven, te wijzigen, te veranderen, te (de)compileren, te combineren of te transcoderen;
 • Geen systemen te installeren die de Applicatie zouden kunnen pirateren;
 • Toestemming te verkrijgen van de personen die het voorwerp uitmaken van de inhoud die geplaatst wordt via de site Tèrra Aventura;
 • Het beeldrecht, auteursrecht, recht op privacy te respecteren en in het algemeen alle rechten van de personen die het voorwerp uit zouden kunnen maken van de inhoud die geplaatst wordt via Tèrra Aventura;
 • Zich te onthouden van het plaatsen van inhoud die lasterlijk, kwetsend, discriminerend, hatelijk of de wet op wat voor manier dan ook overtreedt.

Specifieke clausule voor de Gebruikers van de mobiele applicatie:

Het deblokkeren van bepaalde caches biedt toegang tot kortingsbonnen die worden verstrekt door commerciële aanbieders. Elke bon is genummerd en is slechts één keer te gebruiken gedurende de op de bon vermelde geldigheidsduur. Het leveren van de goederen en/of diensten waarop de bonnen betrekking hebben, is onderworpen aan de voorwaarden van de verleners die ze onder hun volledige verantwoordelijkheid verschaffen. De CRT is ten aanzien van de Gebruikers van elke garantieverplichting van welke aard dan ook, vrijgesteld van de goederen en/of diensten die door de aanbieders van de kortingsbonnen worden geleverd.

Speciale clausule voor gebruikers van de mobiele app voor de routes "op de fiets": De Ziclou-routes zijn speciaal aangepast voor fietstochten. De verkeersregels gelden voor alle Deelnemers. Ter herinnering, bepaalt het Franse artikel R412-6-1 van de wegenverkeerswet dat het gebruik van een telefoon in de hand van de bestuurder van een rijdend voertuig verboden is. Ook is het verboden om in het oor, van de bestuurder van een rijdend voertuig, elk apparaat dat geluid uit kan brengen, te dragen, met uitzondering van elektronische apparaten die doofheid corrigeren. 
Om te zorgen dat het spel in alle veiligheid wordt uitgevoerd, geeft de app via een geluidssignaal de nabijheid aan van een etappe, gevaar, een aanwijzing om mobiel gemakkelijker toegang tot informatie te krijgen. De deelnemer moet zich uitrusten met een aangepast systeem (bevestigingsmateriaal bijvoorbeeld) dat voldoet aan de eisen van de wegenverkeerswet. De CRT Nouvelle-Aquitaine kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij overtreding van de wegenverkeerswet.


 

Persoonsgegevens

De informatie die in het kader van het huidige spel verzameld wordt, zal worden behandeld in overeenstemming met de Franse wet Bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978. De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is het voorwerp geweest van een aangifte bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL - www.cnil.fr

De vragen voorafgegaan door een (*) hebben een verplicht karakter, indien van toepassing.

Het verwerken van de persoonsgegevens die tijdens de inschrijving voor het spel verzameld zijn, is bestemd voor de CRT voor de volgende doeleinden: registratie op de site www.terra-aventura.fr om geocaching ervaringen te delen (reacties en plaatsingen) en om deel te nemen aan de wedstrijd.

Alle Deelnemers aan het spel beschikken over recht op toegang en op rectificatie van de op hen betrekking hebbende gegevens. 

Dit recht op toegang en op rectificatie kan worden uitgevoerd door een e-mail te sturen naar het volgende adres: staff@terra-aventura.fr of door een brief te adresseren aan:

Maison régionale du tourisme 
Site Tèrra Aventura
30, cours Gay Lussac - C.S. 50095
87003 LIMOGES CEDEX 1
France

In geval van rectificatie, stuurt de CRT de Deelnemer, op verzoek, een kopie van de zodanig gewijzigde gegevens.  >

De hem betreffende persoonsgegevens die in het kader van het spel verzameld worden, zijn bestemd voor diensten van andere organisaties die voor ons uw vragen beantwoorden, met strikte naleving van de niet-commerciële doeleinden van het spel. De IP-adressen zijn bestemd voor puur technisch gebruik en voor raadplegingsstatistieken. Berichten en documenten die via de e-mail ontvangen of verzonden worden, worden gedurende een jaar bewaard en vervolgens opgeslagen. De persoonsgegevens die de Deelnemers doorgeven, worden gedurende een jaar bewaard en daarna gearchiveerd.

De Deelnemers kunnen zich eveneens, om gegronde redenen, verzetten tegen de verwerking van hen betreffende gegevens. 

Verzet zal het waarschijnlijk onmogelijk maken toegang te krijgen tot het spel Tèrra Aventura.

Voor meer informatie, kunnen de Deelnemers hun rechten raadplegen op de website van CNIL.

Beperking van de garantie

Elke Gebruiker dient alle nodige maatregelen te nemen om zijn persoonsgegevens en/of software die zijn opgeslagen op zijn computer- en telefoonapparatuur, te beschermen tegen inbreuk.

De Gebruiker erkent en aanvaardt de kenmerken en beperkingen van Internet en, met name de functionele kenmerken en technische prestaties van internet; problemen met betrekking tot de verbinding en/of toegang tot websites; problemen met betrekking tot de beschikbaarheid en overbezetheid van het netwerk; problemen met betrekking tot  falen of verzadiging van het netwerk; problemen met betrekking tot de doorvoer, de toegang tot online geplaatste gegevens, tot de responstijd om weer te geven, in te zien, gegevens te raadplegen of door te sturen; storingen onderbreken, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik of piraterij, risico van besmetting door eventuele virussen die op de genoemde netwerken circuleren, enz., waarvoor de CRT niet verantwoordelijk gesteld kan worden. 

Bovendien is de CRT niet verantwoordelijk bij verkeerd gebruik van de terminal en/of incidenten met betrekking tot het gebruik van de terminal tijdens het gebruik van de Applicatie. De CRT is niet verantwoordelijk in geval van schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door de Gebruikers, op hun terminals, hun computer- en telefoonapparatuur en de daar opgeslagen data of de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke activiteit.  >

De CRT is ook niet verantwoordelijk voor de werking van de GPS die tot de deelnemers behoort of gehuurd is bij een deelnemend VVV-kantoor.

De CRT is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van openbare paden die de deelnemers nemen tijdens het zoeken naar caches.

Ontwikkeling van de AGV

De toepasselijke AGV zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de datum dat de Deelnemer aan het spel deelneemt.

De CRT behoudt zich het recht voor om op elk moment, alle of een deel van de bepalingen van de AGV te wijzigen, zonder (voorafgaande) aankondiging aan de Deelnemers ten einde deze aan te passen aan de technische, wettelijke of jurisprudentiële ontwikkelingen of tijdens het invoeren van nieuwe diensten.

De Deelnemers kunnen online kennis nemen van de eventuele wijzigen aan de AGV die door de CRT zijn aangebracht. Na een dergelijke online plaatsing worden ze geacht zonder voorbehoud aanvaard te worden door elke Deelnemer die deelneemt aan het spel.

Contact

Vragen over het spel en/of de diensten moeten per post verzonden worden aan het volgende adres:

Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine – Site Tèrra Aventura - 30, cours Gay Lussac - C.S. 50095 – 87003 LIMOGES CEDEX 1

Toepasselijk recht

De huidige AGV zijn onderworpen aan het Franse recht.

Deelname aan het spel impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van deze AGV.